Inspectiebezoek De Klinker: GOED

In januari 2020 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. 
Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

Resultaten onderzoek goede school: De Klinker. Volgens het bestuur is RKBS De Klinker een goede school. Het bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te voeren. De inspectie heeft op 13 januari 2020 dit onderzoek uitgevoerd. Wij zijn het eens met het bestuur dat RKBS De Klinker een goede school is. 

Conclusie: De inspectie van het onderwijs waardeert de kwaliteit van het onderwijs op De Klinker als Goed. We waarderen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en de Kwaliteitszorg en ambitie’ als Goed. Tijdens het onderzoek bleek dat het aanbod alle leer- en vormingsgebieden omvat. Ook is er structureel aandacht voor sociale cohesie en actief burgerschap. De leraren analyseren gegevens om leerbehoeften van leerlingen in kaart te brengen. Vervolgens organiseren zij het onderwijs op maat voor de leerlingen. Dat hebben we gezien tijdens de lesobservaties. Voor zowel leerlingen met een grote leerachterstand, als excellerende leerlingen heeft de school extra begeleiding georganiseerd. Voorts constateren we dat de school een veilig klimaat heeft. Het pedagogisch handelen van de leraren is een voorbeeld voor de leerlingen. Het is de school gelukt om in de afgelopen drie jaar gemiddeld genomen voldoende onderwijsresultaten te behalen. De directie en het team zijn gedreven en werken hierbij samen met het bestuur en de ouders. De directie stuurt de schoolontwikkeling gericht, planmatig en krachtig aan.


Onderwijsproces: Het aanbod is breed en afgestemd op de kenmerken van de leerlingen De standaard Aanbod waarderen we met een Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De school brengt leerbehoeften van leerlingen scherp in kaart De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen wij met een Goed. In de zelfevaluatie beoordeelden het bestuur en de school zichzelf met een Voldoende. We hebben deze standaard onderzocht en komen tot een andere conclusie op basis van het volgende. De school volgt alle leerlingen, inclusief de kleuters, op systematische wijze. Data van verschillende leerlingvolgsystemen worden samengebracht en geanalyseerd. Deze werkwijze gebruikt de school om voor de leraren zichtbaar te maken wat de leerlingen al beheersen en wat dat betekent voor de keuze van het aanbod en het didactisch handelen voor de leraren. Voorts spreken de leraren nieuwe doelen met de leerlingen af. De school heeft voor alle leerlingen portfolio’s waarin de vorderingen en het leren van de leerlingen door de jaren breed zichtbaar zijn. Er is daarbij structureel aandacht voor de leerjaarovergang. Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De (extra) ondersteuning voldoet aan de basiskwaliteit We beoordelen de standaard (Extra) ondersteuning als Voldoende. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De samenwerking is goed georganiseerd De standaard Samenwerking waarderen we als Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. Toetsing en afsluiting is geborgd en geactualiseerd Deze standaard waarderen wij met een Goed. In de zelfevaluatie beoordeelden het bestuur en de school zichzelf met een Voldoende. We hebben deze standaard onderzocht en komen tot een andere conclusie op basis van het volgende. De school hanteert een zorgvuldige procedure bij het afnemen van toetsen en bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. Voorts is er een procedure om het advies voor het voortgezet onderwijs te bepalen en spannen directie en team zich in om de leerlingen op een passende school te krijgen. De school betrekt de ouders in het traject om een passend advies voor het voortgezet onderwijs te bepalen en de leerlingen hebben een duidelijke rol in het plaatsingsproces richting het voortgezet onderwijs. Er is een continue dialoog met ouders en kinderen over groei en doelen tijdens voortgangsgesprekken en adviesgesprekken. De school heeft de adviesprocedure naar aanleiding van terugkoppeling uit het voortgezet onderwijs bijgesteld en heeft daarmee aandacht voor de borging


Schoolklimaat: De veiligheid voldoet aan de wettelijke eisen We beoordelen de standaard Veiligheid als Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De school is een oefenplaats voor leerlingen Wij waarderen de standaard Pedagogisch klimaat als Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur.

Onderwijsresultaten: De resultaten zijn gestegen. De standaard Resultaten beoordelen we als Voldoende. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De school heeft doelen voor de sociale competenties Wij waarderen de standaard Sociale en maatschappelijke competenties met een ‘Goed’. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. Vervolgsucces voldoet aan de basiskwaliteit De standaard Vervolgsucces beoordelen we als Voldoende. De school voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur.

Kwaliteitszorg en ambitie: De kwaliteitszorg en ambitie vormen een stevige basis Wij waarderen de standaard Kwaliteitszorg met een Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De kwaliteitscultuur is goed Wij waarderen de standaard Kwaliteitscultuur met een Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur. De verantwoording en dialoog zijn goed geregeld Wij waarderen de standaard Verantwoording en dialoog met een Goed. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de school en het bestuur.

Overige wettelijke vereisten: Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.  
Media
  • goed
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work