Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Klinker en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen de school. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR denkt mee over de inhoudelijke kant van het onderwijs. De MR heeft een adviserende stem of geeft instemming over allerlei zaken die het beleid van het onderwijs van de school of bestuur betreffen. U kunt hierbij denken aan schooltijden, schoolgids, schoolplan, vakantieregeling, onderwijskundige ontwikkelingen.
Alle bevoegdheden zijn beschreven in het reglement Medezeggenschap. Dit reglement is op school op te vragen.
Een aantal bevoegdheden heeft de MR overgedragen aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad), zij behandelt zaken die alle scholen van ons bestuur (RVKO) aangaan.
Zes keer per jaar wordt er een vergadering gepland. De directeur is adviserend lid.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is de samenstelling als volgt: 

Oudergeleding:

Erik van der Meer (vader van Mika & Gwenn)
Arfan Khan (vader Amany & Inaya)
Rilana van Vugt-Cafferata (moeder Nikki, Kai & Tom)

personeelsgeleding:

Muriël van Deelen (leerkracht groep 1/2A)
Simone Westdijk (leerkracht groep 6)
Martha Zwaan (leerkracht groep 1/2B)

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT